НачалоКонтактиНовиниКалендарАнкетиКарта на сайта

Карта на сайта

- ОБЩИНА<br />БЛАГОЕВГРАД
    - Контакти
    - Население
    - История
    - Кметове на общината
    - Работно време
    - Банкови сметки
    - Адрес за кореспонденция
    - Фото Галерия
- ЕВРОПЕЙСКИ<br />ПРОЕКТИ
    - Период 2007-2013
       - Изпълнени проекти в период 2007-2013г.
       - ИПГВР
    - Период 2014-2020
       - ИПГВР – изменение
       - Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1 на ОП Региони в растеж
       - ОП Региони в растеж
       - ОП Развитие на човешките ресурси
       - ОП Добро управление
       - ОП Околна среда
       - Програми за ТГС и други с европейско финансиране
- ОБЩИНСКИ<br />СЪВЕТ
    - Председател на ОбС
    - Заместник председатели
    - Състав
    - Комисии
    - Правилници;Етичен кодекс
    - Програми и стратегии
    - Решения на Общински съвет
       - Решения 2021
       - Архив на решения 2020
       - Архив на Решения 2019
       - Архив на Решения 2018
       - Архив на Решения 2017
       - Архив на Решения 2016
       - Архив на Решения 2015
       - Архив на Решения 2014
       - Архив на Решения 2013
       - Архив на Решения 2012
       - Архив на решения
    - Наредби
    - Отчети
    - Заседания
       - План за заседания
       - Редовни сесии на Общински съвет
       - Заседания на комисии на Общински съвет
    - Върнати решения
    - Съдебни решения за отмяна на наредби
    - Декларации по чл.12,
    - Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
       - Вътрешни правила
       - Регистър декларации по чл.35, ал.1 т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ
    - Съдебни заседатели
    - Публичен регистър по чл.27 ал.5 от ЗПУГДВМС
- СОЦИАЛНИ<br />ДЕЙНОСТИ
    - Заведения за Социални услуги
    - Правила за получаване и разпореждане с дарения
    - Формуляри и бланки за Социални услуги
    - Еднократно финансово подпомагане
    - Жилищна политика
    - Механизъм лична помощ
- ИКОНОМИКА
    - Бюджет
       - Бюджет 2021
       - Бюджет 2020
       - Бюджет 2019
       - Бюджет 2018
       - Бюджет 2017
       - Бюджет 2016
       - Бюджет 2015
       - Бюджет 2014
       - Бюджет 2013
       - Бюджет 2012
    - Селско стопанство
    - Туризъм
- СТРУКТУРА
    - Кмет
    - Заместник кметове
    - Секретар
    - Дирекции и отдели
    - Кметства
    - Конкурси за незаети длъжности
    - Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
    - Регистър по чл.35 от ЗПКОНПИ
- ЕЛЕКТРОННИ<br />УСЛУГИ
    - Портал за електронни административни услуги
    - Деловодна справка
    - Справка и плащане на задължения за местни данъци и такси
    - Национален портал за достъп до административни услуги
- КУЛТУРА
    - Културен календар
    - Културни институти
    - Фонд "Култура", стипендии и конкурси
    - Обществено-експертен съвет
- АДМИНИСТРАТИВНИ <br />УСЛУГИ
    - Адм. услуги, предоставяни от Общината в Административния регистър
    - Услуги по данъци и такси
    - Услуги по ГСР
    - Услуги по ТСУ
    - Услуги Стопански дейности
    - КАО
- СТРОИТЕЛСТВО
    - Протоколи от заседания на ОЕС по УТ
       - Протоколи 2021
       - Архив на протоколи 2020
       - Архив на протоколи 2018
       - Архив на протоколи 2017
       - Архив на протоколи 2016
       - Архив на протоколи 2015
       - Архив на Протоколи 2014
       - Архив на Протоколи 2013
       - Архив на Протоколи 2012
       - Архив на протоколи
    - Общ устройствен план
    - Подробни устройствени планове
    - Регистър на сдружения по ЗУЕС
    - Регистри по ЗУТ
    - Заповеди за одобряване на ПУП
    - Заповеди за разрешаване на ПУП
- ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
    - Общински програми
    - Ин витро
    - Общински лечебни заведения
    - Дейност на здравни медиатори
       - Здравни услуги за социално слаби и уязвими групи граждани
       - Кампании
       - Здравна култура и образование
       - Професионализъм, хуманност и благотворителност
    - Бедствия и аварии
- АДМИНИСТРАТ.<br />АКТОВЕ
    - Закони и наредби
    - Устройствен правилник
    - Заповеди на кмета
    - Проекти на наредби
    - Стратегии, планове и програми
    - Eтичен кодекс
    - Харта на клиента
- СПОРТ
    - БД Спортни имоти
       - Правилник
       - Ценоразпис
    - Регистър на спортни клубове
    - Правилници; Правила за финансово подпомагане на спортните клубове
    - Спортен календар
    - Ученически игри
- ОБЩЕСТВЕН <BR/>ПОСРЕДНИК
    - Обществен посредник на Благоевград
    - Правилник за дейността
    - Връзки
    - Често задавани въпроси
    - Контакти
- ДОСТЪП ДО<br />ИНФОРМАЦИЯ
- ОБЯВИ И<br />СЪОБЩЕНИЯ
- ОБРАЗОВАНИЕ<br /> ГРАДИНИ И ЯСЛИ
    - Стратегии, програми и проекти
    - Учебни заведения
       - Основни училища
       - Средни училища
       - Гимназии
       - Обслужващи звена
    - Стипендии и Еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби
    - Информация
    - Прием за детски градини и ясли
    - Правила за получаване и разпореждане с дарения
    - Детски ясли
    - Детски кухни
    - Детски градини
    - Прием в училища
- ОБЩЕСТВЕНИ<br />ПОРЪЧКИ
    - Профил на купувача от 01.01.2020г.
    - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 01.09.2016г.
    - Обществени поръчки-профил на купувача до 31.08.2016г.
       - Процедури провеждани по реда на ЗОП
          - Процедури 2016
          - Архив на процедури 2015
          - Архив на процедури 2014
          - Архив на Процедури 2013
          - Архив на Процедури 2012
          - Архив на процедури
       - Избор на изпълнител по реда на глава 8 от ЗОП - ПУБЛИЧНА ПОКАНА
          - Публична покана 2016
          - Архив публ. покана 2015
          - Архив публ. покана 2014
          - Архив публ. покана 2013
          - Архив публ. покани 2012
       - Вътрешни правила
       - Счетоводна информация
    - Търгове и конкурси
- COVID-19
- ОКОЛНА <br>СРЕДА
    - Регионално сдружение за управление на отпадъците-Благоевград
    - Зелена система
    - Отпадъци
    - Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води
    - Безстопанствени и домашни кучета
       - Дигитализация и кастрация на домашните кучета
       - Съвет за сътрудничество
       - Приют за безстопанствени кучета
       - Домашни кучета
    - Екобюлетин
    - Еко календар
    - Образователно-информационни материали
    - Планове и програми
    - Обяви и съобщения
- FACEBOOK

100 години от освобождението на Горна Джумая

Видео/Фото галерия

Почетни граждани на община Благоевград

Личности, удостоени със званието "Почетен гражданин" на община Благоевград

Списък Почетен гражданин на Благоевград

Костадин Руйчев Костадин Руйчев
Костадин Руйчев бе избран за Почетен гражданин на Благоевград

Георги Гайдарджиев Георги Гайдаржиев
Георги Гайдаржиев Почетен гражданин на Благоевград

Анкета

Какво бихте искали да се случи в община Благоевград?

РезултатиГласувай
Административен регистър Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК)
Контакти | Връзки | Карта на сайта | Site in English