НачалоКонтактиНовиниКалендарАнкетиКарта на сайта

ОБЩЕСТВЕНИ<br />ПОРЪЧКИ | Обществени поръчки-профил на купувача до 31.08.2016г. | Процедури провеждани по реда на ЗОП | Архив на процедури 2014

Открита процедура по ЗОП - 00109-2014-0018 - Публикувано на: 26.11.2014
„ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИТЕ ЗОНИ. АНАЛИЗ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА И ПИЛОТНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧЕН МОНИТОРИНГ В БЛАГОЕВГРАД”; Състояние: Отворена

Открита процедура по ЗОП - 00109-2014-0017 - Публикувано на: 25.11.2014
“Услуги по залавяне, ветеринарно - медицинско обслужване с настаняване в приют за безстопанствени животни и помещения, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета”; Състояние: Отворена

Открита процедура по ЗОП - 00109-2014-0016 - Публикувано на: 25.11.2014
“Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Дневен център за възрастни с увреждания "Зорница" гр. Благоевград”; Състояние: Отворена

Открита процедура по ЗОП - 00109-2014-0015 - Публикувано на: 23.10.2014
„Зимно поддържане, снегопочистване и поддържане на общинската пътна мрежа/ІV –ти клас/ на територията на Община Благоевград"; Състояние: Отворена

Открита процедура по ЗОП - 00109-2014-0014 - Публикувано на: 13.10.2014
„Изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност“ по проект: „Ефективност, прозрачност и компетентност в Общинска администрация Благоевград”, ; Състояние: Затворена

Открита процедура по ЗОП - 00109-2014-0013 “Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Дневен център за възрастни с увреждания "Зорница" гр. Благоевград”: Публикувано на: 01.10.2014; Състояние: Затворена

Открита процедура по ЗОП - 00109-2014-0013
“Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Дневен център за възрастни с увреждания "Зорница" гр. Благоевград”

Открита процедура по ЗОП - 00109-2014-0012
„Изработване на проекти за благоустрояване на улици в IV – микро район, и други съгласно инвестиционната програма за 2014 г. на община Благоевград.”

Открита процедура по ЗОП - 00109-2014-0011
„Проектиране съгласно инвестиционната програма на община Благоевград за 2014 г.” по обособени позиции: Обособена позиция 1: “Работни проекти за газификация на сгради” Обособена позиция 2: „Работни проекти за изработване на подробни устройствени планове”

Открита процедура по ЗОП - 00109-2014-0010
“Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане за нуждите на Център за ранно детско развитие, детска градина и детска кухня изградени в УПИ II, кв.35, ж.к. „Еленово – 1”, гр.Благоевград”

Открита процедура по ЗОП - 00109-2014-0009
„Благоустрояване на улица, ремонт на паркинг и ремонт на общински път на територията на община Благоевград”. по обособени позиции:

Открита процедура по ЗОП - 00109-2014-0008
„Извършване на независим финансов одит” Обособена позиция №1 По проект: „Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград Обособена позиция №2 По проект: „Долината на Струма” Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките и във връзка с изпълнение на проект „Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград‘‘ договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 /012 и проект ‚‘Долината на Струма‘‘ BG161РО001/3.2-03/2012/009, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Открита процедура по ЗОП - 00109-2014-0007
„Инженеринг - проектиране и изграждане на Спортен комплекс в УПИ V, кв. 35 по плана на ж.к. „Еленово-1”, имот с идентификатор 04279.626.30 по КК на гр. Благоевград, включващ закрит плувен басейн, 2 /два/ броя футболни игрища, 2 /два/ броя тенис кортове, открит паркинг, алеи и озеленяване”.

Открита процедура по ЗОП - 00109-2014-0006
„Избор на изпълнител за доставка на съдове за битови отпадъци и градски кошове за нуждите на Община Благоевград”

Открита процедура по ЗОП - 00109-2014-0005
„Ремонт на уличната мрежа на територията на община Благоевград”

1 2 »  18 материала в 2 страници

100 години от освобождението на Горна Джумая

Видео/Фото галерия

Почетни граждани на община Благоевград

Личности, удостоени със званието "Почетен гражданин" на община Благоевград

Свобода Бъчварова
Звание Почетен гражданин на Благоевград бе присъдено на писателката Свобода

Димитър Бербатов Димитър Бербатов
Бербатов Почетен гражданин на Благоевград

Руска Стоименова Руска Стоименова
Руска Стоименова стана Почетен гражданин на Благоевград

Анкета

Какво бихте искали да се случи в община Благоевград?

РезултатиГласувай
Административен регистър Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК)
Контакти | Връзки | Карта на сайта | Site in English