НачалоКонтактиНовиниКалендарАнкетиКарта на сайта

Карта на сайта

- ОБЩИНА<br />БЛАГОЕВГРАД
    - Контакти
    - Население
    - История
    - Кметове на общината
    - Работно време
    - Банкови сметки
    - Адрес за кореспонденция
    - Фото Галерия
- ЕВРОПЕЙСКИ<br />ПРОЕКТИ
    - Период 2007-2013
       - Изпълнени проекти в период 2007-2013г.
       - ИПГВР
    - Период 2014-2020
       - ИПГВР – изменение
       - Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1 на ОП Региони в растеж
       - ОП Региони в растеж
       - ОП Развитие на човешките ресурси
       - ОП Добро управление
       - ОП Околна среда
       - Програми за ТГС и други с европейско финансиране
- ОБЩИНСКИ<br />СЪВЕТ
    - Председател на ОбС
    - Състав
    - Комисии
    - Правилници;Етичен кодекс
    - Решения на Общински съвет
       - Решения 2019
       - Архив на Решения 2018
       - Архив на Решения 2017
       - Архив на Решения 2016
       - Архив на Решения 2015
       - Архив на Решения 2014
       - Архив на Решения 2013
       - Архив на Решения 2012
       - Архив на решения
    - Наредби
    - Етичен кодекс
    - Отчети
    - Заседания
       - План за заседания
       - Редовни сесии на Общински съвет
       - Заседания на комисии на Общински съвет
    - Върнати решения
    - Съдебни решения за отмяна на наредби
    - Декларации по чл.12,
    - Съдебни заседатели
- СОЦИАЛНИ<br />ДЕЙНОСТИ
    - Заведения за Социални услуги
    - Правила за получаване и разпореждане с дарения
    - Формуляри и бланки за Социални услуги
    - Еднократно финансово подпомагане
    - Жилищна политика
    - Механизъм лична помощ
- ИКОНОМИКА
    - Бюджет
       - Бюджет 2019
       - Бюджет 2018
       - Бюджет 2017
       - Бюджет 2016
       - Бюджет 2015
       - Бюджет 2014
       - Бюджет 2013
       - Бюджет 2012
    - Транспорт
    - Селско стопанство
    - Туризъм
    - Местни данъци и такси
- СТРУКТУРА
    - Кмет
    - Заместник кметове
    - Секретар
    - Дирекции и отдели
    - Кметства
    - Конкурси за незаети длъжности
    - Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
    - Регистър по чл.35 от ЗПКОНПИ
- ЕЛЕКТРОННИ<br />УСЛУГИ
    - Портал за електронни административни услуги
    - Деловодна справка от 01.10.2016г.
    - Деловодна справка до 30.09.2016г.
    - Справка и плащане на задължения за местни данъци и такси
- КУЛТУРА
    - Културен календар
    - Празници и чествания
    - Фестивали, конкурси, концерти и изложби
    - Културни институти
    - Обществено-експертен съвет
    - Фонд "Култура", стипендии и конкурси
- АДМИНИСТРАТИВНИ <br />УСЛУГИ
    - Услуги по данъци и такси
    - Услуги по ГСР
    - Услуги по ТСУ
    - Услуги Стопански дейности
    - КАО
- СТРОИТЕЛСТВО
    - Синя зона в Благоевград
    - Протоколи от заседания на ОЕС по УТ
       - Протоколи 2018
       - Архив на протоколи 2017
       - Архив на протоколи 2016
       - Архив на протоколи 2015
       - Архив на Протоколи 2014
       - Архив на Протоколи 2013
       - Архив на Протоколи 2012
       - Архив на протоколи
    - Общ устройствен план
    - Подробни устройствени планове
    - Регистър на сдружения по ЗУЕС
    - Заповеди за одобряване на ПУП
    - Заповеди за разрешаване на ПУП
- ЗДРАВЕ-<br />ОПАЗВАНЕ
    - Общински програми
    - Ин витро
    - Общински лечебни заведения
    - Дейност на здравни медиатори
       - Здравни услуги за социално слаби и уязвими групи граждани
       - Кампании
       - Здравна култура и образование
       - Професионализъм, хуманност и благотворителност
    - Бедствия и аварии
- АДМИНИСТРАТ.<br />АКТОВЕ
    - Закони и наредби
    - Устройствен правилник
    - Заповеди на кмета
    - Проекти на наредби
    - Стратегии, планове и програми
    - Eтичен кодекс
    - Харта на клиента
- СПОРТ
    - БД Спортни имоти
       - Правилник
       - Ценоразпис
    - Регистър на спортни клубове
    - Правилници; Правила за финансово подпомагане на спортните клубове
    - Спортен календар
    - Ученически игри
- ОБЩЕСТВЕН <BR/>ПОСРЕДНИК
    - Обществен посредник на Благоевград
    - Правилник за дейността
    - Връзки
    - Често задавани въпроси
    - Контакти
- ДОСТЪП ДО<br />ИНФОРМАЦИЯ
- ОБЯВИ И<br />СЪОБЩЕНИЯ
- ДЕТСКИ ГРАДИНИ<br /> И ЯСЛИ
    - Прием за детски градини и ясли
    - Правила за получаване и разпореждане с дарения
    - Детски ясли
    - Детски кухни
    - Детски градини
- ОБЩЕСТВЕНИ<br />ПОРЪЧКИ
    - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 01.09.2016г.
    - Обществени поръчки-профил на купувача до 31.08.2016г.
       - Процедури провеждани по реда на ЗОП
          - Процедури 2016
          - Архив на процедури 2015
          - Архив на процедури 2014
          - Архив на Процедури 2013
          - Архив на Процедури 2012
          - Архив на процедури
       - Избор на изпълнител по реда на глава 8 от ЗОП - ПУБЛИЧНА ПОКАНА
          - Публична покана 2016
          - Архив публ. покана 2015
          - Архив публ. покана 2014
          - Архив публ. покана 2013
          - Архив публ. покани 2012
       - Вътрешни правила
       - Счетоводна информация
    - Търгове и конкурси
- ОБРАЗОВАНИЕ
    - Учебни заведения
       - Основни училища
       - СОУ
       - Гимназии
       - Обслужващи звена
       - Информация
    - Проекти и програми
    - Стипендии и Еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби
- ОКОЛНА <br>СРЕДА
    - Регионално сдружение за управление на отпадъците-Благоевград
    - Зелена система
    - Отпадъци
    - Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води
    - Екобюлетин
    - Еко календар
    - Образователно-информационни материали
    - Планове и програми
    - Обяви и съобщения
- КОНЦЕСИИ

100 години от освобождението на Горна Джумая

Видео/Фото галерия

Почетни граждани на община Благоевград

Личности, удостоени със званието "Почетен гражданин" на община Благоевград

Свобода Бъчварова
Звание Почетен гражданин на Благоевград бе присъдено на писателката Свобода

Христо Велев Христо Велев
По предложение на Кмета, Общински съвет удостои Христо Велев със званието Почетен гражданин на Благоевград

Димитър Бербатов Димитър Бербатов
Бербатов Почетен гражданин на Благоевград

Анкета

Какво бихте искали да се случи в община Благоевград?

645-(15.74%) Да стане по-чисто

511-(12.47%) По-добри пътища

425-(10.37%) Повече детски площадки

537-(13.1%) По-богат културен живот

186-(4.54%) Повече туристи

1794-(43.78%) Повече инвестиции на международни компании

Общо гласували: 4098

Административен регистър Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК)
Контакти | Връзки | Карта на сайта | Site in English